Współpraca

Współpraca pomiędzy uczelniami wyższymi a biznesem odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w rozwoju podmiotów sektora publicznego i prywatnego, jak i rozwoju całego kraju. EWSB stawia sobie za cel strategiczny nawiązywanie i rozwijanie obopólnie korzystnej współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami publicznymi i pozarządowymi. Współpraca ta jest zwłaszcza istotna z punktu widzenia zapewnienia studentem miejsc odbycia praktyki zawodowej w czasie studiów oraz uzyskania zatrudnienia po ukończeniu studiów.  EWSB jest także zainteresowana tworzeniem i realizacją programów w ramach tzw. studiów dualnych. Istotą studiów dualnych jest powiązanie studiów wyższych z biznesem.  Konstytucja dla Nauki definiuje studia dualne jako rodzaj kształcenia naprzemiennego, w którym udział bierze – obok uczelni – również pracodawca. Część efektów uczenia się jest uzyskiwana poprzez wykonywanie przez studenta pracy w firmie.

EWSB stawia też na współpracę międzyuczelnianą, zwłaszcza z partnerami zagranicznymi.  Celem współpracy zagranicznej jest umożliwienie studentom odbycia stażu lub części studiów za granicą, a pracownikom – skorzystania z wymiany naukowej i wspólnych badań. Uczelnia rozwija współpracę z uniwersytetami w Kanadzie, USA i Wielkiej Brytania na temat możliwości uruchomienia programów „artykułowanych” (articulated programmes), które polegają na wzajemnym uznawaniu przez partnerów programów studiów i umożliwieniu studentom odbycia części studiów w jednostce partnerskiej za granicą, a w efekcie – uzyskania także dyplomu uczelni zagranicznej. Inną forma współpracy obecnie rozważaną jest uzyskanie walidacji programów EWSB przez renomowaną uczelnię zagraniczną w celu umożliwienia studentom uzyskania także dyplomu uczelni zagranicznej.

Get in touch with us and Explore your Career