KLAUZULA INFORMACYJNA I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Europejską Wyższą Szkołę Biznesu w Warszawie, Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem zbieranych danych osobowych jest Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie, uczelnia niepubliczna, wpisana do rejestru uczelni prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pod numerem 221. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: pod adresem email: ider@euob.eu lub listownie na adres: Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie, al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa.

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane:

a. W celach realizacji usług edukacyjnych, podejmowania niezbędnych czynności przed zawarciem umowy, jej realizacji oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi, Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy lub ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez okres:

I. 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 12 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów,
II. 25 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA i Executive MBA,
III. okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń),
IV. 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów.

b. W celach marketingowych przez okres trwania umowy zawartej z uczelnią w celu realizacji świadczonych przez nas usług oraz w ramach korzystania z naszej strony internetowej, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez nas na stronach internetowych, w tym również zapisywanych w plikach cookies. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0.344).

c. W ramach realizacji usługi Newsletter podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6.1.b RODO. Twoje dane w ramach świadczonej usługi będą przetwarzane do czasu wypisania się z subskrypcji.

d. W ramach prowadzonych kanałów na mediach społecznościowych na warunkach przez nie określonych w celu informowania Cię o naszej aktywności, organizowanych przez nas wydarzeniach, oferowanych produktach i usługach oraz w celu analizy funkcjonowania naszego kanału i przesyłania Ci informacji handlowych. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes, który polega na promocji naszej działalności oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania. Przetwarzane dane są przechowywane przez okres działalności kanału do czasu usunięcia przez Ciebie konta lub likwidacji kanału.

e. W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. Oznacza to również weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku egzaminów dyplomowych przeprowadzanych poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, środki te muszą zapewnić w szczególności transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dane osobowe przetwarzane w trakcie transmisji będą przetwarzane wyłącznie przez okres realizacji zadania.

f. W celu umożliwienia korzystania z zasobów biblioteki oraz korzystania z czytelni, Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z jej zbiorów, korzystania z bibliotecznego systemu informatycznego działającego na uczelni oraz w celu wykonania przez nas obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t.j.) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.). Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, art. 6 ust. 1 lit a RODO jeżeli znajduje zastosowanie.

g. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie uczelni oraz w celu zabezpieczenia mienia, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – prowadzimy monitoring wizyjny. Podstawą prawną przetwarzania danych utrwalonych w ramach prowadzonego monitoringu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia nagrania, chyba że nagranie jest niezbędne do ustalenia, udokumentowania zdarzeń w ramach celów w jakich monitoring jest prowadzony, wtedy okres przetwarzania będzie wydłużony do czasu zakończenia realizacji tych zadań.

h. W celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

3. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Masz prawo:
• do dostępu do treści Twoich danych,
• do sprostowania Twoich danych,
• do usunięcia Twoich danych, jeżeli:
– wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
– Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
– wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
– wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji,
– Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
• do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych,
• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem,
• do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Korzystając z naszej strony użytkownik akceptuje Politykę Prywatności. Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi.

4. Przetwarzanie danych zebranych w sposób automatyczny

Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Dzięki analizie podanych danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Na podstawie otrzymanych od Ciebie danych, dopasowujemy również treści reklam internetowych do Twoich preferencji. Tu także działamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na promocji naszej działalności i doborze jak najlepszej oferty dla Ciebie. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, by wyłączyć m.in. personalizację reklam. W tym zakresie odsyłamy Cię do odpowiednich regulaminów Twojej przeglądarki.

5. Udostępnianie danych osobowych

Dane mogą być przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.
Dane takie jak imię, uczelniany adres email będą przekazywane do przetwarzania odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych, zapewniającym Uczelni narzędzia komunikacji elektronicznej, w tym narzędzia MS Office 365. Przez podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych rozumiemy podmioty pośrednio lub bezpośrednio powiązane z Administratorem Danych Osobowych.
Dodatkowo Twoje dane w zakresie: imię, uczelniany adres email będą widoczne dla innych studentów, również z podmiotów powiązanych z Administratorem Danych Osobowych, za pośrednictwem książki adresowej. Celem udostępnienia danych jest zapewnienie prawidłowej komunikacji ze studentami w ramach realizowanych zadań dydaktycznych, uczestnictwa w grupach, uczestnictwa w kołach naukowych, jak również działaniach realizowanych przez Samorządy Studenckie.

W związku z korzystaniem przez nas z mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym nas agencjom marketingowym.
Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.