Image module
UCZELNIA ⇒ Oferty pracy

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie ogłasza konkurs na stanowiska pełnoetatowe adiunkta oraz profesora uczelni. Poszukujemy pracowników badawczo-dydaktycznych specjalizujących się w jednym lub kilku z poniższych obszarów należących do dyscypliny Nauk o zarządzaniu i jakości lub dyscyplin pokrewnych:

 • marketing i sprzedaż,
 • zarządzanie i strategia,
 • metody ilościowe w zarządzaniu plus IT,
 • innowacje i przedsiębiorczość,
 • finanse i księgowość,
 • HRM i psychologia w zarządzaniu,
 • biznes międzynarodowy.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na stanowisko adiunkta wymagany jest stopień naukowy doktora w zakresie Nauk o zarządzaniu i jakości lub dyscypliny pokrewnej.

Na stanowisko profesora uczelni wymagany jest stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora plus odpowiedni dorobek naukowy (również w zakresie Nauk o zarządzaniu i jakości lub dyscypliny pokrewnej).

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • znajomości języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni w deklarowanej specjalności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • doświadczenia w organizacji programów oraz wydarzeń edukacyjnych i naukowych.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w biznesie lub doradztwie gospodarczym.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie:

 • podania o zatrudnienie skierowane do Rektora EWSB,
 • CV, zawierającego także informacje o doświadczeniu dydaktycznym i dorobku naukowym,
 • potwierdzoną za zgodność kserokopię dyplomu doktorskiego,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia (np. odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego),
 • oświadczenie, że EWSB będzie podstawowym miejscem pracy,
 • w przypadku cudzoziemców wymagany jest dokument potwierdzający znajomość jęz. polskiego.

Prosimy o umieszczenie w podaniu o zatrudnieniu następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez administratora danych, którym jest Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie, al. Solidarności 117,
00-140 Warszawa, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Zgłoszenia przyjmowane będą aż do odwołania.

Odpowiadamy tylko na wybrane zgłoszenia.

Złożonych dokumentów Uczelnia nie zwraca.

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Aby ubiegać się o w/w stanowiska, prosimy wysłać wymagane dokumenty na adres mailowy: rektor.nowak@euob.eu.

 

Przyjmujemy także zgłoszenia od osób, które zainteresowane są współpracą z naszą Uczelnią w charakterze wykładowców nieetatowych (wykonujących zadania dydaktyczne na umowę-zlecenie), w różnych specjalnościach Nauk o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin pokrewnych (zwłaszcza Ekonomia i finanse oraz Nauki o komunikacji społecznej i mediach). Zgłoszenia w formie listu motywacyjnego z załączonym CV prosimy kierować do Rektora na w/w adres mailowy. Zgłoszenia takie przyjmujemy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Get in touch with us and Explore your Career