Image module
BADANIA ⇒ Konferencje naukowe

Udział w konferencjach naukowych jest ważnym aspektem rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej uczelni.

Spotkania naukowców pracujących w tej samej dyscyplinie naukowej, ale w innych ośrodkach naukowo-badawczych mogą przynieść uczelni wymierne korzyści. Przede wszystkim rozmowy i dyskusje na konferencji bywają bardzo inspirujące. Pozwalają na nowe spojrzenie na własne problemy badawcze, podejścia i stosowane metody badań. Zmuszają też do wyartykułowania własnych poglądów i pomysłów osobom, które maja świeże i bardziej obiektywne spojrzenie na naszą pracę naukową i dydaktyczną. To z kolei może naprowadzić uczestników konferencji  na lepsze rozwiązanie własnego problemu badawczego i wzbogacić ich dydaktykę. Przygotowanie referatu na konferencję stanowi motywację do i zwykle pierwszy krok w opublikowaniu artykułu w renomowanym czasopiśmie naukowym. Ponadto uczestnicy konferencji poznają osoby, które mogą stać się partnerami w projektach badawczych, mogą wzbogacić zespół dydaktyczny uczelni, stać się konsultantami, recenzentami prac naukowych lub wniosków o granty.

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu przykłada dużą wagę zarówno do uczestnictwa swojej kadry naukowo-dydaktycznej w konferencjach naukowych, jak i do organizowania lub współorganizowania konferencji, zwłaszcza międzynarodowych.

W grudniu 2020 roku na 46. dorocznej konferencji European International Business Academy (EIBA) w Wiedniu  prezentowany był referat zatytułowany Globalization in a Covid-19 Afflicted World , którego współautorem jest prof. Nowak, obecny Rektor EWSB. Referat dotyczy bardzo aktualnego tematu, ale właśnie rozwój pandemii przesądził o formacie tej konferencji – odbyła się on-line. W bieżącym roku EWSB planuje mieć swoją reprezentację na 47. dorocznej konferencji EIBA w Madrycie, która ma mieć charakter stacjonarny.

Oprócz uczestnictwa w konferencjach naukowych, EWSB ma doświadczenie w organizacji konferencji, zwłaszcza międzynarodowych. W przeszłości uczelnia organizowała konferencje, m.in. na temat innowacji. Na przyszły rok planowana jest organizacja konferencji międzynarodowej na temat Transition from an Efficiency-driven to an Innovation-driven State of Economic Development: The Role of Innovation and Entrepreneurship, as New Factors of Production. Planowany termin tej konferencji to 9-10 maja 2022 r. Konferencja skupi się na zagadnieniu przejścia gospodarki Polski i innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej od systemu gospodarki opartej  na efektywności kosztowej do gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Na konferencję zaproszeni są politycy, przedstawiciele urzędów państwowych odpowiedzialnych za kształtowanie rozwoju gospodarczego i społecznego, przedstawiciele świata nauki, prezesi, dyrektorzy i menedżerowie firm, izb przemysłowo-handlowych, banków itp. instytucji oraz organizacji pozarządowych, a także inżynierowie, ekolodzy i dziennikarze.

Get in touch with us and Explore your Career