Image module
Studia ⇒ Biblioteka

Nasza biblioteka wspiera i aktywnie uczestniczy w procesach dydaktycznych i naukowych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowo-dydaktycznej i studentów. Oprócz księgozbioru podręcznego (Reference Library) znajdującego się w siedzibie uczelni, nasi studenci i pracownicy mają dostęp do czasopism, e-booków i innych materiałów online.

Katalog on-line

Publikacje (artykuły naukowe, podręczniki, studia przypadków, materiały konferencyjne, roczniki) gromadzone są m.in. z zakresu: ekonomii, zarządzania i zarządzania w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, relacji międzyludzkich, marketingu, przedsiębiorczości, reklamy, finansów, bankowości, księgowości, logistyki, organizacji i ekonomiki transportu,  informatyki, matematyki, ochrony środowiska, Unii Europejskiej, języków obcych, a  także –  filozofii, psychologii, socjologii i prawa. Biblioteka posiada także zbiory specjalne  (raporty, ekspertyzy) oraz zbiory audiowizualne. Część zbiorów podstawowych udostępniana jest wyłącznie w czytelni. Tutaj również studenci mają możliwość przeglądania czasopism.

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) stanowi dostęp do zasobów tylko w obrębie uczelni – z komputerów stacjonarnych i bezprzewodowych. WBN umożliwia korzystanie z takich baz danych, jak:

  • Elsevier;
  • Springer;
  • SciVerse Scopus;
  • Wiley & Blackwell;
  • Web of Knowledge;
  • EBSCO oraz polskich zasobów bibliograficznych i wydawniczych.

Web of Knowledge

EWSB planuje wznowić  krajową licencję akademicką na dostęp do baz danych na platformie Web of Knowledge dostarczanej przez Thomson Reuters. Licencja obejmuje pakiet bazowy Web of Science z rocznikami od 1945 (w tym baza SCIE – lata archiwalne od 1945, SSCI – lata archiwalne od 1956 i AHCI – lata archiwalne od 1975), baza danych CPCI (części Science and Social Science & Humanities, lata 1990-2021) oraz bazy danych JCR (ostatni opublikowany rok). Zbiór baz danych udostępniany jest na serwerze Wydawcy. Pakiet WoS jest również archiwizowany, na bieżąco aktualizowany i udostępniany na serwerze w ICM (na razie roczniki WoS są gromadzone od 1996 roku). Platforma Web of Knowledge zawiera bazy abstrakcyjno-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą:Rozszerzony indeks cytowań naukowych (SCIE),Indeks cytowań w naukach społecznych (SSCI),Indeks cytowań sztuk pięknych i nauk humanistycznych (AHCI) iConference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Report (JCR), który zawiera informacje m.in. na temat Impact Factor™ oraz Essential Science Indicators (ESI), prezentujące dane do oceny jakości artykułów . Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są zbiorczo określane jako baza danych Web of Science (WoS). Indeksy cytowań zawierają streszczenia, pełne informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List, w której aktualnej indeksacji podlega około 11 000 czasopism, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1900 roku ze ścisłego zakresu nauki, dla SSCI – ponad 2100 czasopisma od 1956 r. z nauk społecznych i dla AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 r. z nauk humanistycznych. W bazach SSCI i AHCI dodatkowo indeksowane są wybrane artykuły z czasopism naukowych. Każdy rekord w indeksach cytowań zawiera wykaz publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytowania danego artykułu. Specjalny tryb wyszukiwania w bazie „Cited Reference Searching” umożliwia odnalezienie cytowań artykułów określonego autora. Baza JCR zawiera ranking cytowań czasopism.

Scopus

Baza SciVerse Scopus  zawiera 46 mln rekordów, 70% ze streszczeniami, indeksuje prawie 19500 tytułów od 5000 wydawców z całego świata, zawiera ponad 4,6 mln artykułów z konferencji, zapewnia 100% indeksację treści bazy Medline, oferuje zaawansowane narzędzia do bibliometrycznej oceny badań naukowych. Zaprojektowana z myślą o naukowcach, łatwa w użyciu, obszerna baza danych SciVerse Scopus pozwala szybko znaleźć potrzebne informacje, zapewniając najwyższej klasy wsparcie w procesie przeszukiwania literatury naukowej. Informacje na temat poznania możliwości SciVerse Scopus zawarte są w podręczniku użytkownika SciVerse Scopus.

EBSCO (Baza danych: Business Source Complete)

EBSCO Business Source Complete – największa pełnotekstowa baza danych z zakresu ekonomii, biznesu, marketingu, zarządzania, rachunkowości i finansów. Zawiera 3740 tytułów czasopism (2027 recenzowanych), w tym 2841 czasopism pełnotekstowych. Baza umożliwia także przeszukiwanie cytowań akademickich i posiada profile 40 000 autorów najczęściej cytowanych w bazie. Oprócz czasopism baza zawiera również pełne teksty raportów finansowych, inwestycyjnych, przemysłowych i ekonomicznych, streszczenia najbardziej znanych książek z zakresu ekonomii i biznesu, wybrane książki i monografie, publikacje ICON Group International, profile przedsiębiorstw i analizy SWOT oraz cykl seminariów wygłoszonych na Uniwersytecie Harvarda (wideo). Baza jest aktualizowana codziennie.

Bazy danych ogólnodostępne w Internecie

Biblioteka Narodowa udostępnia zbiory w postaci wysokiej jakości plików JPG oraz – w przypadku publikacji poddanych procesowi optycznego rozpoznawania tekstu – również w postaci plików PDF z warstwą tekstową. Zbiory z domeny publicznej oraz te, do których Biblioteka Narodowa pozyskała licencje, a także metadane wszystkich zdigitalizowanych przez BN obiektów, są udostępniane w otwartym Internecie w cyfrowej bibliotece POLONA (https://polona.pl/). Publikacje niechronione prawem autorskim lub licencjonowane, oznaczone zieloną kropką, są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez żadnych ograniczeń.   Zbiory chronione prawem autorskim są udostępnianie na terminalach na terenie BN, za pośrednictwem terminali dedykowanych ACADEMICA (https://academica.edu.pl/).

Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do 3 445 592 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Z cyfrowej wypożyczalni Academica mogą korzystać m.in. uczelnie wyższe i instytuty badawcze  zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Ogólnodostępne bazy i informatory polskie, udostępniane przez Bibliotekę Jagiellońską (https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe/ogolnodostepne-bazy). Obejmują  pełno tekstowe książki i  czasopisma elektroniczne, także z dziedziny nauk ekonomicznych. Zasoby są dostępne bezpłatnie w całości lub w części w Internecie.

Studenci i pracownicy naukowo-dydaktyczni mogą korzystać z bazy Arianta – Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne. Baza zbiera informacje o polskich czasopismach elektronicznych. Obecnie można w niej znaleźć ok. 4500 czasopism, w tym ok. 600 czasopism archiwalnych, których wydawanie nie jest kontynuowane. Poza linkami do stron i informacjami bibliograficznymi rekordy zawierają informację o wskaźnikach impact factor czy punktacji Ministerstwa Edukacji Nauki.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  (https://www.bpwola.waw.pl/)  – III Czytelnia Naukowa i Wypożyczalnia nr 32 znajdują się przy alei Solidarności 90, 01-003 Warszawa, w pobliżu siedziby EWSB. Otwarta: pon.-pt. 9.00-19.00

Inne

Get in touch with us and Explore your Career