Image module
UCZELNIA ⇒ Aktualności i komunikaty

Hybrydowy tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r., uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464), od nowego roku akademickiego 2021/22 uczelnie mogą, co do zasady, powrócić do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni. Jednocześnie MEiN zastrzegło, iż w przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego.

Zgodnie z opinią Senatu EWSB oraz w oparciu o analizę bieżącej i prognozowanej sytuacji epidemicznej w Polsce,  Rektor EWSB podjął decyzję o zastosowaniu formy hybrydowej prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 (Zarządzenie nr 2/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie z dnia 31.08.2021 r.) . Forma hybrydowa została następnie przedłużona na semestr letni (Zarządzenie nr 1/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie z dnia 28.01.2022 r.), zgodnie z wytycznymi MEiN dla uczelni na rok akademicki 2021/2022 z dnia 1 października 2021 r.  Oznacza to, że część zajęć dydaktycznych będzie przeprowadzana w siedzibie Uczelni (z zachowaniem reżimu sanitarnego), a część zdalnie. EWSB podejmuje wysiłki w celu zapewnienia studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym powrotu do tradycyjnego, stacjonarnego prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni, z zastrzeżeniem prawa do zastosowania rozwiązań hybrydowych lub w pełni zdalnych w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej.

 Zarządzenie nr 1/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie z dnia 28.01.2022 r.

Skontaktuj się z nami i zadbaj o rozwój swojej kariery

Komunikat dla studentów EWSB, którzy nie ukończyli studiów w Poznaniu!

Informujemy, iż studenci, którzy nie mieli możliwości ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie prowadzonych przez Europejska Wyższą Szkołę Biznesu w Poznaniu wciąż mogą ukończyć te studia i uzyskać dyplom. Uczelnia posiada w Warszawie dokumentację studiów prowadzonych w Poznaniu i  zaprasza wszystkich zainteresowanych ukończeniem przerwanych studiów magisterskich do zgłaszania się. Prosimy o kontakt z Prorektorem, prof. Iderem, telefonicznie (pod numerem 537 431 207) lub mailowo (ider@euob.eu). Można też wysłać korespondencję na adres Uczelni:  Aleja „Solidarności” 117, 00-140 Warszawa.